Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande byggnation, samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning.

Vi har lokalkontor i Stockholm och i Uppsala, men verkar i uppdrag i hela landet.

Vi arbetar med byggprojektledning, arkitektur och samordning av samtliga tekniska installationssystem – helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom följande områden:

Genom skapandet och hanteringen av ett VVS-system så görs våra fastigheter bekväma och behagliga att bo eller arbeta i. VVS som står för Värme, Ventilation och Sanitet är en viktig del i byggnadens funktion och systemen kan vara både förenklade och komplexa. Redan i projekteringsfasen gäller det att tänka till så att det finns plats för de tekniska systemen såsom värme, kyla, tappkall- & tappvarmvatten, spillvatten, dagvatten, ventilation mm. Samt att de är korrekt dimensionerade utifrån det behov som finns. Ventilationssystemet är lungorna i fastigheten som tillsammans med värme-/ kylsystemet ser till att filtrerad luft tillförs och att inomhusklimatet regleras på korrekt sätt.

Fokus ska även läggas på energianvändningen så att inte för mycket energi konsumeras både ur ett miljömässigt och kostnadsmässigt perspektiv. Genom vår kompetens bistår vi med rätta beräkningar och vägledning för injusteringar så att systemet kan uppnå en godkänd inomhusklimatmiljö och samtidigt med en effektivitet som är både klimatsmart och kostnadseffektivt. Vi på Optimum Consult har möjlighet att bistå i hela processen ifrån förstudie, kartläggning, projektering till installationssamordning, besiktning och uppföljning. Vi har erfarenheter av att ta fram och jobba med lösningar inom alla typer av fastigheter exempelvis, industri, sjukhus, bostäder, kommersiella och offentliga lokaler, skolor samt butiker och köpcentrum.  

Samtliga tekniska installationssystem knyts samman i fastighetens styrsystem. Styr blir spindeln i nätet eller navet i fastigheten. Från fastighetens styrsystem samordnas samtliga funktioner, givarnas börvärden, mätare, tidkanaler, rökluckor, brandstopp av luftbehandlingsaggregat mm. Grundregeln med styr- och övervakningssystem är att energi bara ska användas när den verkligen behövs. Med intelligenta system som kommunicerar med varandra effektiviseras användningen.

Sammankoppling sker bl.a med brandlarmsystemet och därmed kan signaler skickas till och från fastighetssystemets styrsystem och på det sättet säkerställs vid rök eller brand att de tekniska systemen beter sig som bestämt.

I fastighetens styrsystem ska det även finnas mätare för flöde (l/s) och energimängd (kWh).

Det gäller att en plan upprättas så att mätare placeras på platser i systemen som möjliggör en enkel och kontinuerlig redovisning av byggnadens förbrukning. Denna förbrukning ska vara uppdelad på fastighetens förbrukning samt verksamhetens förbrukning. I grunden finns BBR krav på hur energiförbrukningen ska redovisas samt att krav även finns specifikt för bl.a miljö- och hållbarhetscertifieringarna Miljöbyggnad, Miljöbyggnad i drift, Green Building, NollCO2, Svanen, BREEAM och LEED mm.

På Optimum Consult har vi lång erfarenhet av att ge rådgivning och stöttning genom hela utvecklingen av ett styr- och övervakningssystem. Vi har möjligheter att hantera och jobba med lösningar inom alla typer av fastigheter exempelvis, industri, sjukhus, bostäder, kommersiella och offentliga lokaler, skolor samt butiker och köpcentrum.  

Varje byggnad består av ett flertal komplexa tekniska system som samverkar med omgivningen och dess brukare. Att ha ett systematiskt arbete för dessa och att uppnå god funktionalitet med låg energianvändning ökar fastighetens funktion och livslängd. Vi bistår med expertis för att göra byggnader mer hållbara och energieffektiva samt ger stötning i ett tidigt stadium gällande metodval och system. Vi guidar kunden genom hela projektet och ser till att hållbarhetsaspekterna och miljön kravställs i enlighet med de efterfrågade behoven.     

Vi har energikonsulter med erfarenheter av beräkningar, simuleringar, samordning, utredningar och uppföljning av både befintliga och nybyggnationer. Vi jobbar med strategiska och operativa hållbarhetsfrågor för samtliga fastigheter som utöver BBR krav samordnas i bl.a miljö- och hållbarhetscertifieringarna Miljöbyggnad, Miljöbyggnad i drift, Green Building, NollCO2, Svanen, BREEAM, LEED och EU:s taxonomiförordning, m.m.

Ett elkraftsystem innebär en anläggning såsom kraftledningar, ställverk, generatorer och transformatorer. Viktiga beståndsdelar i ett elkraftsystem består i hantering av driftsäkerhet med hänsyn till effekt- och nätkapacitetsbrist. Anläggningen ska varken bli över- eller underdimensionerad för de syfte som den ska uppfylla då detta genererar onödiga kostnader. Att till en början göra en effektberäkning för sitt projekt är en viktig del i att få fram en korrekt projektering av en anläggning som både är driftsäkert och energieffektiv. 

Vidare så gäller det att hantera effektflöden, symmetriska fel, symmetriska komponenter, osymmetriska fel och distribution så att en anläggning drivs på rätt sätt.  

Optimum Consult har erfarna, kompetenta och engagerade medarbetare som stöttar i uppbyggnaden av ett el- och kraftsystem genom anpassning och beräkningar för komplexiteten. Vi stöttar i processens alla led och synkroniserar ihop eventuella behov med dagens mål för klimatanpassning. Våra erfarenheter sträcker sig mellan allt ifrån flerfamiljsbostäder till kommersiella och offentliga fastigheter, sjukhus, lager, industri, köpcentrum och butiker. 

Vårt samhälle och våra funktioner i fastigheter blir idag mer och mer uppkopplade vilket ställer högre krav och komplexitet i hanteringen av funktioner samt uppbyggnaden av de teletekniska systemen. Dessa teletekniska signal och kommunikationssystemen består idag av ett flertal olika underliggande system. Därtill ingår brandlarm, inbrottslarm, datanät, telekommunikation, signalsystem mm. 

Utmaningen består av att binda ihop dessa tillsammans och samtidigt länka ihop det med behovet ifrån andra system i fastigheten. Redan från början bör man ha koll på vilka krav och funktioner som behövs för den verksamhet som ska bedrivas i de olika delarna i fastigheten. Frågor som vilken klassning på de olika näten som behövs och vilka regler som gäller behövs besvaras.

Inom området så bistår vi med erfarenhet och expertkunskap så som säkerhetsplanering där skyddet för både fastighet och personer som vistas inom respektive verksamhet omfattas. Vi hjälper till med koordinering mellan projektledning, arkitekt och byggherre från förstudie till genomförande och uppföljning. Tillsammans med berörda parter så skapar vi komplexa system med höga krav som slutkund kan använda på ett tryggt sätt samt att vi ger stöttning och tydliga råd och handlingar så att arbetet blir lättare och kostnadseffektivt med bibehållen hög kvalitet.  

Vi har certifierade experter inom tele- och kommunikationssystem med lång erfarenhet av branschen inom områden så som kameraövervakning, inbrott- och brandlarm, skyddsrum, låssystem. Vi har stor erfarenhet av arbete inom kommersiella och offentliga lokaler, sjukhus, flerfamiljsbostäder, köpcentrum och butiker.

Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Läs mer om våra tjänster här och klicka här för att kontakta oss!