Är det dags att upprätta en energideklaration för en ny byggnad eller förnya energideklarationen för era befintliga byggnader? 

Vi på Optimum Consult har rätt kompetens för att utföra energideklaration för samtliga byggnadstyper. Anlita Kvalificerad energiexpert hos oss! 

 

Vad är en energideklaration?

Energideklaration är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi en byggnad använder. Deklarationen måste upprättas av en legitimerad energiexpert. I dokumentet presenteras även förslag på åtgärder som kan minska energianvändningen utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Deklarationen är ett bra underlag för den som vill köpa eller hyra en bostad.

I deklarationen anges byggnadens energiklass, A till G, som baseras på byggnadens energiprestanda. Byggnadens energiprestanda baseras på den uppvärmda arean i huset tillsammans med energianvändningen (och energislag) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Energiprestandan för fastigheten jämförs med tillåten energiprestanda och energiklass för en ny byggnad av samma typ. Tillåten energiklass för en nybyggnad är klass C och energiprestandan beror då på typ av byggnad, som exempelvis om det är bostäder eller lokal.

 

Energideklarationen är giltig i 10 år. Det är byggnadsägarens skyldighet att få en ny energideklaration upprättad. Ägare av egnahem (villa/radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver endast upprätta en energideklaration vid försäljning.

 

Vilka byggnader ska energideklareras?

  • Nya byggnader, enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 4 §.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt eller byggnader som har större än 250 m2 användbar golvyta och som ofta besöks av allmänheten, enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 5 §. 
  • Vid försäljning av byggnad eller en andel i en byggnad, Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 6 §. 

Byggnader som undantas är bland annat fristående byggnader vars area understiger 50 m2, tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst 2 år, byggnader för industriell och liknade verksamhet se mer Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader 2 §.

 

Optimum Consult energideklaration

Optimum Consults process för energideklaration sträcker sig från datainsamling till inrapportering i den officiella databasen Gripen. Första steget är att identifiera vilken eller vilka byggnader som ska undersökas beroende på byggnadstyp. Exakt vad som ska energideklareras bestäms av Boverket. Sedan kan insamlingen av olika data och dokumentation påbörjas. Här ligger fokus på energianvändning över en sammanhängande 12 månadsperiod men även på förändringar och konstruktioner som genomförts på fastigheten. Dessutom krävs andra mätningar så som obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och radonmätning. Vid behov kan även ritningar tillhörande fastigheten samlas in för att uppnå kraven av energideklarationen.

Efter en initial insamling av data genomförs ett platsbesök av Energiexpert från Optimum Consult. Platsbesöket är ett tillfälle för att genomföra en rimlighetsbedömning av uppgifterna som sammanställts samt att identifiera eventuella avvikelser och uppgifter som kräver komplettering. Energiexperten genomför beräkningarna för energideklarationen och återkommer med åtgärdsförslag åt kunden. Åtgärderna som föreslås ska leda till energioptimering genom att minska energianvändningen av fastigheten, kompetens som Optimum Consult kan bistå med. 

Slutligen rapporteras resultaten in i Gripen och ett betyg erhålls för fastigheten enligt tidigare beskriven skala. Därmed lämnar Optimum Consult över allt underlag som sammanställts och producerats till kunden.

 

Efter en energideklaration

Efter energideklarationen finns möjligheten att jobba vidare på åtgärdsförslag som tagits fram av energiexperten. En genomgång av beräkningarna sker tillsammans med beställaren, där energiexperten redovisar uppskattad besparing samt LCC. Optimum Consult hjälper även till med att ta in och tolka offerter på förslagna åtgärder. Vi kan agera installationssamordnare och stödja kunden igenom hela processen gällande genomförande av åtgärdsförslag. Därefter sker även en uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gjort nytta och att kunden är nöjd. Energioptimering som baseras på åtgärdsförslagen kan utföras på installationerna som finns i fastigheten och därmed effektivisera energianvändning och bespara miljön på en viss belastning.

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]