Klimatpåverkan är en central fråga som berör mänskligheten jorden runt. Det är upp till oss att ta positiva beslut för en minskad klimatpåverkan. Vi har bara ett Jordklot men just nu behandlar vi den som om vi hade fler. Därför är det viktigt att ha koll på utsläppsnivåer och därmed hur klimatet påverkas vid uppförandet av en ny byggnad. EU har som klimatmål att minska medlemsstaternas samlade utsläpp med 40 % till 2030 i jämförelse med 1990. Sverige ska dessutom ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Byggsektorn bidrar till en betydande del av Sveriges växthusgasutsläpp och klimatdeklarationerna är ett verktyg som ska förenkla val av klimatsmarta material.

 

Varför behövs klimatdeklaration?

Riksdagen har röstat igenom en ny lag som träder i kraft den 1 januari 2022. Lagen kräver att byggherren lämnar in en klimatdeklaration när en ny byggnad upprättas. Syftet med klimatdeklaration är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs. Det görs genom att öka kunskapen kring byggnadens klimatpåverkan samt kunskapen om livscykelanalyser (LCA) kopplade till byggnaden, som ligger till grunden för klimatdeklarationen.

Klimatdeklarationen ska registreras digitalt hos boverket. Det är byggherrens ansvar att kunna visa att klimatdeklarationen har lämnats in, annars kan kommunen inte ge ett slutbesked enligt plan- och bygglagen utan endast ett interimistiskt slutbesked. 

 

Hur sker en klimatdeklaration?

Klimatdeklaration upprättas genom att beräkna utsläpp av växthusgaser från byggskedet vilket omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggplatsen och transporter. Byggvaror som inkluderas är bärande konstruktionsdelar, klimatskärm samt innerväggar. Installationer och invändiga ytskikt exkluderas. Bärande konstruktionsdelar är den del som bär laster av olika slag samt sin egen tyngd. Klimatskärm består av ett eller flera skikt som isolerar från det yttre med avseende på temperatur, ljud och fuktighet. Innerväggar är icke-bärande väggar innanför klimatskärmen.

Beräkningen kan påbörjas i projekteringsfasen. Det finns då större möjlighet att påverka och föreslå klimatförbättringar genom exempelvis materialval. Målet med klimatdeklarationen är att nå en minskad klimatpåverkan genom att redan från början ha en byggplan genomsyrad av miljötänk och fokus på hållbarhet som styr beslutsprocessen i rätt riktning. Att ha en röd tråd med tydlig målbild kan leda till en hållbar byggnad och även en billigare sådan i och med att färre ingrepp krävs efter bygget står färdigt. Genom att samla uppgifter om produkter, exempelvis mängder i kg, kommer arbetet vid upprättandet av en klimatdeklaration underlättas och förenklas. Det är viktigt att uppgifter som legat till grund för beräkningen sparas av byggherren i 5 år då Boverket, som tillsynsmyndighet, kan begära in dessa uppgifter.

För att utföra en beräkning krävs en resurssammanställning, vilket i detta fall innebär en sammanställning över material, transport av materialet och bränsleåtgång för byggmaskiner under byggskedet. Sammanställningen kan tas fram i samband med en ekonomisk kalkyl eller byggnadskalkyl. Ibland kan byggkostnadskalkylprogram räkna om mängder till klimatpåverkan för olika byggdelar men om detta inte görs kan beräkningen utföras med ett annat verktyg. Klimatpåverkan redovisas i kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea, kg CO2-ekv/m2BTA. 

Klimatdata som används vid beräkning kan antingen ske med generiska data eller miljövarudeklarationer (EPD). Generiska data är genomsnittsdata och kan med fördel användas i ett tidigt skede, när man inte vet vilka produkter som kommer byggas in. När de specifika produkterna är valda kan genomsnittsdata bytas ut mot de specifika värdena från EPD:er. I de fall där EPD:er saknas för produkterna går det bra att använda generiska data istället. Boverket kommer ta fram en databas med generiska data för produkters klimatpåverkan innan lagen om klimatdeklaration träder i kraft. Väljer man att använda generiska data ska Boverkets databas användas. Det är inte tillåtet att hämta generiska data från andra källor. Med ökande kunskap om materialens påverkan blir det enklare att ta kloka beslut, därför är det viktigt att byggsektorn ökar efterfrågan på EPD:er och noggrannare klimatdata.

Det finns inget gränsvärde för högsta tillåtna klimatpåverkan i det lagförslag som förväntas införas den 1 januari 2022. Ett förslag från Boverket är att gränsvärden ska införas 2027. Intentionen är att successivt ställa tydligare och kraftfullare gränser för växthusgasutsläppen med målet att etablera förutsättningarna för noll nettoutsläpp innan 2045.

Är ni intresserade av att beställa en klimatberäkning på er byggnad eller bara har frågor och funderingar kring klimatdeklaration eller klimatberäkningar, tveka inte att kontakta oss på Optimum Consult!

Läs mer om Klimatdeklaration, Energideklaration och Installationssamordning.

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]