Energibesparingar och omsorg av miljön är centralt för samhället, därför strävar vi på Optimum Consult efter smarta åtgärder med stor nytta. Energioptimering bygger på att befintliga installationer och förutsättningar nyttjas till bästa möjliga kapacitet. För fastigheter handlar det ofta om justeringar av flöden och temperaturer efter nya behov och omständigheter. Energioptimering kan beröra flera olika installationer så som belysning, el, kyla, värme, ventilation, vatten och styr. Möjligheterna är stora för hållbarhet och energihushållning för de flesta fastigheter som Optimum Consult arbetar med.

 

Varför energioptimering?

Energioptimering av byggnader är i framkant vad gäller byggsektorns mål och direktiv. Med vår samlade kompetens kring tekniska lösningar som ger resultat och den kunskap kring tillhörande miljöpåverkan blir energioptimering en självklarhet för oss. Att genomföra energioptimeringar ger inte bara besparing av energi och på sikt en minskad miljöpåverkan. Det kan också ge ett förbättrat inomhusklimat och trivsel, men även förbättrad livslängd på installationerna. För att se installationssystemet i sin helhet krävs en energikartläggning. Genom att undersöka de installationer som redan finns genomförs energikartläggningen och medföljande analys identifierar förbättringsförslag och åtgärdsmöjligheter. Lagkrav finns på att Energideklarationer ska finnas för alla byggnader och framöver kommer krav på Klimatdeklarationer också att gälla.

 

Optimum Consults energioptimering

Optimum Consult kan vara med hela vägen på resan till en energioptimerad fastighet. Genom att erbjuda bred kompetens och expertis samt ett stort kontaktnät kan kunden vara trygg. För att genomföra en optimering görs i första hand en inventering och kartläggning av fastigheten. Här används det kraftfulla energiberäkningsprogrammet IDA ICE, som förutom kartläggning av fastigheten också möjliggör simulering av åtgärderna. Även Energideklarationerna kan vara ett värdefullt underlag och saknas det en eller om den är ogiltig så kan Optimum Consult upprätta denna typ av deklaration. Nästa steg är att analysera status av anläggningarna och installationerna. I detta skede sammanställer Optimum Consult den tekniska statusen kring komponenter och dess befintliga injusteringar samt potentiella optimeringsmöjligheter.

Utifrån den genomförda analysen föreslås lämpliga åtgärder av olika slag. Vissa förslag kan hanteras enkelt och direkt. Andra förslag kan kräva ytterligare utredning samt kompletterande mätning och insamling av data innan åtgärder kan genomföras. Optimum Consult tar alltid fram underlag för att beskriva åtgärdsförslagen genom att lyfta fram orsaken för behovet av åtgärden, vad målet med lösning är samt hur det ska implementeras och följas upp. Målet med åtgärdsförslagen är att uppnå en energioptimering som gynnar fastigheten och miljön genom att hitta hållbara alternativ. Genom en aktiv installationssamordning kan Optimum Consult hjälpa kunden att nå miljö- och hållbarhetsmål.

Genom vår egna kompetens och vårt breda kontaktnät inom branschen kan vi genomföra tjänster som OVK, radonmätningar, besiktningar med mera. Vi kan här igenom hjälpa både beställare, entreprenörer, förvaltare med flera att uppnå sina mål med fastigheten.

 

Efter en energioptimering

Efter att energioptimering genomförts upprättas en energiplan med fokus på framtiden. Där tas det ställning kring periodvis kontroll av systemen för fastställning av önskat inomhusklimat samt när nya analyser kan behövas. Genom att ta fram en tydlig plan med långsiktiga mål kan förnyelse och optimering lättare uppnås när nya behov uppstår.

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]